Työntekijälle

Syrjintä työpaikalla

Työsyrjintä on kiellettyä rikoslaissa. Myös työsopimuslaki, tasa-arvolaki ja yhdenvertaisuuslaki sisältävät määräykset syrjinnän kiellosta.

Yhdenvertaisuuslaki sisältää syrjinnän kiellon. Lain mukaan:

”Ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi tässä laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä.”

Työnantajalla on kuitenkin mahdollisuus niin sanottuun positiiviseen erityiskohteluun. Sillä tarkoitetaan sitä, että työnantaja kohtelee jotakuta paremmin kuin muita, tarkoituksenaan edistää tosiasiallista yhdenvertaisuutta taikka syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäisemiseksi tai poistamiseksi.

Tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja voi esimerkiksi asettaa tietyn sukupuolen etusijalle hakuprosessissa jos yrityksessä on hyvin vahva aliedustus siltä osin, tai yritys voi suosia esimerkiksi vajaatyökykyisiä.

Syrjintäkysymykset ovat kuitenkin erittäin hankalia, ja niistä voi seurata pitkiä, hyvin haasteellisia oikeudenkäyntejä. Jos siis epäilet että sinua syrjitään työpaikalla ota yhteyttä, jotta voimme kartoittaa tilanteesi ja etsiä sinulle parhaiten sopivat ratkaisuvaihtoehdot.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Kuulumme Asianajajaliittoon ja meitä velvoittaa rehellinen ja tunnollinen asianajajatapa.
Hoidamme kaikki tehtävät huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.