Villkor

Prissättningen av tjänsterna från advokatbyrå Max Lindholm Ab sker enligt timdebitering. Minimifakturering 15 minuter / åtgärd.

Avgiftsfri inledande konsultering!

Priset för privatpersoner är från 220 euro/timme + moms 24 % = 278,40 euro/timme.

Det är också möjligt att i enskilt fall avtala om ett helhetspris, varvid det fastställs vilken service och hur mycket arbete som priset inkluderar.

Prissättningen av rättegångar och utbildning avgörs från fall till fall. För företag är priset vanligtvis 310 euro/timme + moms 24 % = 384,40 euro/timme. Om ärendet kräver snabb skötsel, specialkunskap (t.ex. fördjupade kunskaper i arbetsrätt) eller är särskilt krävande är priset 330 euro/timme + moms 24 % = 409,20 euro/timme.

Dessutom faktureras uppkomna kostnader i samband med advokatuppdraget på basen av faktiska kostnader. Kopieringskostnader faktureras till priset 0,39 euro / sida + moms. Eventuella resor faktureras till 50 %:s värde av timarvodet och därutöver faktureras resekostnader enligt skattestyrelsens beslut om skattefria resekostnadsersättningar. Resor som inte är helt korta görs i Businessklass.

Uppkomna arvoden och kostnader faktureras huvudsakligen månatligen eller då advokatuppdraget avslutas. För rättegångars del faktureras dock uppkomna arvoden och kostnader enligt rättsinstans efter dom eller beslut. Övriga avtal om mellanfakturering är möjliga.

Betalningsvillkoret är 14 dagar från fakturans utskick. En laglig förseningsränta påförs försenad betalning.

Den mervärdesskatt som ingår i de ovan nämnda arvodena och kostnaderna faktureras enligt den skattesats som är tillämplig vid respektive tidpunkt.

Advokatarvodet bestäms i enlighet med stadgan om arvoden enligt Finlands Advokatförbund. Du finner den här (på finska).

Uppdragstagaren kan skicka e-post angående uppdraget till en e-postadress som uppdragsgivaren ger. Handlingar och tillkännagivanden kan också skickas som telefax till ett nummer som uppdragsgivaren ger.

Rättsskyddsförsäkring och statligt beviljad rättshjälp

Först utreds tillsammans med huvudmannen om det är möjligt att få rättsskydd från en av försäkringsbolag beviljad rättsskyddsförsäkring. Då överförs åtminstone en del av huvudmannens rättegångskostnader direkt till försäkringsbolaget (exklusive självriskandelen och eventuell moms). Beloppet av advokatarvodet eller huvudmannens betalningsskyldighet påverkas inte av hur försäkringsbolagets eventuella ersättningsbeslut är formulerat eller till vilken del försäkringsersättningen täcker advokatarvodet.

Om saken behandlas i en rättegång och rätten dömer huvudmannen att ersätta motpartens rättegångskostnader så ersätts de huvudsakligen inte av rättsskyddsförsäkringen, utan de belastar den förlorande parten. Också möjligheten att få statligt beviljad, helt eller delvis avgiftsfri, rättshjälp utreds.

Advokaterna inom uppdragstagaren är upptagna i advokatförteckningen som förs av Finlands Advokatförbund.

Finlands Advokatförbund
PB 194 (Simonsgatan 12 B)
00101 Helsingfors
Tel. (09) 6866 120
Fax (09) 6866 1299
info@asianajajaliitto.fi

En konsumentkund har rätt enligt konsumentskyddslagen att avböja ett uppdrag inom 14 dagar från det att uppdraget har getts på basen av information eller kontaktuppgifter på denna hemsida.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.