För arbetstagaren

Skriftlig varning

Arbetsgivaren kan kalla dig till ett samtal om hen upplever att du har gjort dig skyldig till fel i ditt arbete, har försenat dig eller på annat sätt brutit mot dina förpliktelser som arbetstagare.

I dylika situationer lönar det sig att behålla lugnet och först lyssna till vad arbetsgivaren har att berätta. Efter detta kan du berätta din åsikt. Det lönar sig att tänka på att arbetsgivaren inte nödvändigtvis känner till alla detaljer som påverkar saken, utan arbetsgivaren kan t.ex. vara helt beroende på information av en tredje utomstående part. Därför lönar det sig att ta upp fakta som ör positiva för din del. Om du däremot har gjort fel kan det löna sig att erkänna det, vilket leder till att du ger intrycket av att vara en rejäl och lojal arbetstagare.

Om du får en skriftlig varning som du upplever är obefogad kan du senare skicka en motförklaring till varningen t.ex. per e-post där du förklarar varför du anser att varningen är obefogad.

Du skall i varje fall ändå skriva på att du har emottagit varningen. Du kan gott säga att du inte accepterar själva varningen, och med ditt undertecknande bekräftar du bara att du har tagit del av varningen, inget mer.

En skriftlig varning har ingen självständig betydelse om inte ditt arbetsavtal senare avslutas. Då kan varningen ha en juridisk betydelse. Om det dock har gått klart längre än ett år sedan du fick varningen så saknar den praktiskt taget betydelse vid en eventuell uppsägningstvist.

Syftet med en varning är alltså närmast att arbetsgivaren uppmärksammar dig på hur du i framtiden borde arbeta eller bete dig så att ditt arbetsavtal med arbetsgivaren kan fortsätta ostört. Det lönar sig alltså inte att ta saken för hårt.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.