För arbetstagaren

Diskriminering på arbetsplatsen

Diskriminering i arbetslivet är förbjuden i strafflagen. Också arbetsavtalslagen, jämställdhetslagen och lagen om likabehandling innehåller bestämmelser som förbjuder diskriminering.

Diskrimineringslagen innehåller ett diskrimineringsförbud. Lagen stadgar att:

“Ingen får diskrimineras på grund av ålder, ursprung, nationalitet, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet, familjeförhållanden, hälsotillstånd, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller någon annan omständighet som gäller den enskilde som person. Diskriminering är förbjuden oberoende av om den grundar sig på ett faktum eller ett antagande i fråga om personen själv eller någon annan.

Diskriminering som avses i denna lag är förutom direkt och indirekt diskriminering även trakasserier, vägran att göra rimliga anpassningar samt instruktioner eller befallningar att diskriminera.”

Arbetsgivaren har ändå en möjlighet till s.k. positiv särbehandling.

Det innebär at arbetsgivaren behandlar någon bättre i syfte att främja faktisk likabehandling eller att förhindra eller undanröja olägenheter som beror på diskriminering.

Detta betyder t.ex. det att arbetsgivaren kan ge förtur åt en arbetsplatssökande av visst kön om det i företaget finns en mycket snäv könsstruktur eller så kan företaget särbehandla t.ex. begränsat arbetsförmögna.

Diskrimineringsfrågor är ofta mycket besvärliga, och kan följas av långa, mycket utmanande rättsprocesser. Om du misstänker att du blir diskriminerad på arbetsplatsen lönar det sig att ta kontakt så att vi kan kartlägga din situation och söka den bästa lösningen för dig.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.