För arbetsgivaren

Varningar

Många arbetstagare gör fel eller missköter sina uppgifter. Till god personalpolitik hör att arbetsgivaren reagerar på misstag och underlåtenheter på ett likadant sätt för olika arbetstagare. Vid lindrigare fall räcker det med en diskussion med arbetstagaren där man frågar arbetstagaren om hen upplever att allt gick som i Strömsö?

Om arbetstagaren har gjort ett allvarligt brott mot arbetsavtalet eller åsidosatt sina förpliktelser får man inte säga upp arbetstagaren före man har berett denne en möjlighet genom varning att förbättra sitt beteende eller sitt förfarande.

I ett sådant fall rekommenderas att man ger arbetstagaren en skriftlig varning där det står orsaken till att varningen ges och samtidigt meddelar att om förfarandet fortsätter kan arbetsgivaren vara tvungen att överväga avslutandet av arbetsavtalet.

Man skall också behandla alla arbetstagare likadant då man ger varningar. Om man t.ex. ger varningar för förseningar skall man först höra arbetstagaren om förseningens orsak. Om arbetstagaren inte har godtagbart skäl till förseningen bör man ge en skriftlig varning. Om man har gett en varning åt en arbetstagare, men inte åt en annan arbetstagare i en motsvarande situation saknar varningen den juridiska betydelse som den kunde ha i en senare uppkommen tvist om t.ex. lagligheten vid en uppsägning.

Om den senare uppsägningsgrunden dock är en så allvarlig överträdelse i anslutning till anställningsförhållandet att det inte rimligen kan förutsättas att arbetsgivaren fortsätter avtalsförhållandet behöver en varning inte ges före uppsägningen. Typexempel utgör ekonomisk ohederlighet, våld på arbetsplatsen eller annan motsvarande mycket allvarlig situation.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.