För arbetsgivaren

Uppsägning

En arbetstagare som arbetar i visstidsavtal kan inte alls sägas upp

Om arbetstagaren däremot arbetar i arbetsavtal som är i kraft tills vidare kan hen sägas upp om det föreligger sakligt och vägande skäl därtill.

Enligt arbetsavtalslagen kan som sakligt och vägande skäl som beror på eller har samband med arbetstagaren anse allvarligt brott mot eller åsidosättande av de förpliktelser som följer av arbetsavtalet eller lag och som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet samt en väsentlig förändring av de personliga arbetsförutsättningarna på grund av vilka arbetstagaren inte längre kan klara av sina arbetsuppgifter.

Det finns flera exempel på dylika grunder i rättspraxis och i rättslitteraturen. Som exempel kan nämnas ohederlighet, förseningar, dåliga försäljning- eller andra arbetsresultat, våld eller förlust av centrala arbetsförutsättningar (t.ex. förlust av körkort).

Förbjudna skäl till uppsägning är enligt lagen åtminstone arbetstagarens sjukdom, handikapp eller olycksfall, om inte hansa eller hennes arbetsförmåga har minskat väsentligt och får så lång tid att det inte rimligen kan förutsättas att arbetsgivaren fortsätter avtalsförhållandet, arbetstagarens deltagande i en arbetsstridsåtgärd som avses i lagen om kollektivavtal eller som vidtagits av en arbetstagarförening, arbetstagarens politiska, religiösa eller andra åsikter eller arbetstagarens deltagande i samhälls- eller föreningsverksamhet eller anlitande av rättskyddsmedel som står till buds för arbetstagaren.

För att arbetsoförmåga skulle kunna utgöra uppsägningsgrund förutsätts vanligen en enhetlig sjukfrånvaro på ca ett år, och en utredning över att arbetstagaren inte är på väg tillbaka genast därefter eller inom en viss, kort tidsfrist därefter.

Arbetstagaren skall beredas tillfälle att bli hörd om uppsägningsgrunden och informeras om möjligheten att ta med ett ombud till hörandet.

Som en del av uppsägningsförfarandet skall utredas om en eventuell uppsägning kunde undvikas genom att arbetstagaren omplaceras till andra uppgifter inom företaget.

Om arbetstagarens sägs upp upphör arbetsavtalet efter uppsägningstiden, för vilken uppsägningstidens lön skall betalas. Lönen skall betalas oberoende av om arbetsgivaren förutsätter att arbetstagaren finns tillgänglig på arbetsplatsen under uppsägningstiden eller inte. Om arbetstagaren befrias från sin arbetsskyldighet betalas uppsägningstidens lön ”hem”.

Hävning

Arbetsgivaren får endast av synnerligen vägande skäl häva ett arbetsavtal så att det slutar omedelbart. Enligt arbetsavtalslagen kan ett sådant skäl vara ett så allvarligt brott mot eller åsidosättande av arbetstagarens förpliktelser som följer av arbetsavtalet och som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet att det inte skäligen kan förutsättas att arbetsgivaren fortsätter avtalsförhållandet ens för den tid uppsägningstiden varar.

Icke-juridiskt kan detta uttryckas på följande sätt. ”Ojdå”-kriteriet skall uppfyllas för att en hävning skall vara laglig.

Detta betyder att om du berättar till din granne vad arbetstagaren gjort så blir grannen förvånad och säger ”ojdå”.

I praktiken har det varit fråga om situationer där arbetstagaren har stulit från arbetsgivaren, varit våldsam mot förman eller kollega, trakasserat i fyllan kunder eller samarbetspartners eller gjort sig skyldig till grovt sexuellt trakasserande.

Vid en hävning avslutas arbetsavtalet omedelbart, och arbetstagaren måste omgående ge tillbaka egendom som hör till arbetsgivaren, inklusive dator, nycklar m.m. Man skall åberopa en hävningsgrund snabbt, inom 14 dagar från det att man fick vetskap om hävningsgrunden.

Arbetsavtalslagen innehåller också ett specialstadgande enligt vilken arbetsgivaren kan anse arbetsavtalet upphävt om arbetstagaren utan att ha anmält giltigt skäl till sin frånvaro varit frånvarande från arbetet minst sju dagar.

Om arbetsavtalet avslutats mot bestämmelserna i arbetsavtalslagen kan arbetstagaren få rätt till skadestånd för olaglig uppsägning vars storlek huvudsakligen är en summa som motsvarar lönen för 3-24 månader.

Alltid då det är fråga om avslutande av arbetsavtal på grunder som hänför sig till arbetstagaren är det därför skäl att konsultera en advokat som ha minst flera års, och erfarenhet av tusentals telefonrådgivningar och skötsel av rättegångar och förhandlingar om avslutningssituationer.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.