Uppsägning av ekonomiskt-produktionsmässiga orsaker

Om arbetsgivaren sysselsätter regelbundet minst 20 arbetstagare skall arbetsgivaren före uppsägning genomföra förhandlingar enligt lagen om samarbete i företag med de arbetstagare som kan bli berörda av åtgärderna.

Om arbetsgivaren sysselsätter regelbundet under 20 arbetstagare skall arbetsgivaren före uppsägningar utreda tillsammans med arbetstagaren grunderna för uppsägningen och alternativ därtill och i god tid ge information om de tjänster som te-centralen kan ge.

Också skyldigheten att utreda möjligheten att erbjuda annat arbete som alternativ till uppsägning skall utredas.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.