För arbetsgivaren

Samarbete i företag

Lagen om samarbete i företag är bättre än sitt rykte.

Med samarbete främjas interaktiva samarbetsförfaranden mellan ett företag och dess personal vilka grundar sig på att tillräckliga uppgifter om företagets situation och om dess planer ges till personalen i rätt tid. Målet är att i samförstånd utveckla företagets verksamhet och arbetstagarnas möjligheter att påverka de beslut som fattas i företaget om arbetstagarnas arbete, arbetsförhållanden och ställning i företaget. Målet är också att intensifiera arbetsgivarens, personalens och arbetskraftsmyndigheternas samarbete i syfte att förbättra arbetstagarnas ställning och stödja deras sysselsättning i samband med förändringar i företagets verksamhet.

Lagen tillämpas såväl på genomgång av företagets allmänna planer, principer och målsättningar, förändringssituationer vid företagsverksamheten och omstruktureringar och vid minskning av arbetskraft.

Fel i samband med samarbetsförhandlingar vid situationer där användningen av arbetskraft minskar kan bli mycket dyra eftersom brott mot de relativt strikta och formella bestämmelserna kan leda till att arbetsgivaren blir tvungen att till den arbetstagare som sagts upp, permitterats eller överförts till anställning på deltid betala en gottgörelse på högst 30 000 euro.

Om det alltså finns behov för samarbetsförhandlingar i ditt företag lönar det sig att konsultera en kunnig arbetsrättsadvokat som har flerårig erfarenhet av samarbetsförhandlingar och deras genomförande i företag av olika storlekar och en i praktiken skaffad yrkeskunskap.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.