För arbetsgivaren

Rekrytera rätt – undvik risker

Företaget bör säkerställa rätt slags personal, både antal och kunnande. Företaget borde uppgöra en plan för personalutvecklingen på medellång sikt, t.ex. fem år.  Hurudan är den nuvarande personalen, hur ser ålders- och könsfördelningen ut och hur säkerställer företaget personalens kompetensutveckling?

Alla dessa aspekter påverkar företagets rekryteringspolitik. Diskriminerande arbetsplatsannonsering är förbjuden. Om man t.ex. söker en person av endera könet är det tillåtet endast om företaget har en enligt lagen godtagbar orsak därtill. En sådan kan t.ex. vara syftet att främja jämställdhet på arbetsplatsen. Företaget kan också på basen av diskrimineringslagen eftersträva att erbjuda arbete åt mindre arbetsföra personer eller erbjuda arbete åt representanter för minoriteter varvid denna s.k. positiva särbehandlingen är godtagbart som en planmässig och målinriktad verksamhet.

Det är skäl att lägga märke till att diskrimineringsförbudet som finns i arbetsavtalslagen gäller redan rekryteringsfasen. Detta innebär att man inte får beakta t.ex. den ansökandes familjeförhållanden, planer för familjeökning eller hälsotillstånd, om inte hälsotillståndet är sådant att det omöjliggör arbetet. Att t.ex. låta bli att anställa en sökande med kronisk ryggsjukdom till tungt lagerarbete kan vara möjligt, och lagenligt.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.