För arbetsgivaren

Lokala avtal

Lokala avtal i vid bemärkelse innebär fastställandet av anställningsvillkor genom någon form av avtalsförfarande inom en arbetsplats, ett företag eller ett verksamhetsställe.

I mer inskränkt betydelse avser man med lokala avtal möjligheten att på basen av kollektivavtal komma överens om lokalal avvikelser från kollektivavtalsbestämmelserna.

Arbetsgivarföreningarnas långvariga målsättning har varit att öka möjligheterna för lokalt avtalande. Man har eftersträvat ökad flexibilitet och möjligheten att bättre beakta de företagsinterna behoven då man åtminstone delvis lokalt kan komma överens om anställningsvillkoren.

Det finns bestämmelser om lokalt avtalande i såväl lagstiftning som i kollektivavtal. För närvarande begränsas möjligheterna dock av mycket detaljerade och tvingande bestämmelser som man inte kan avtala avvikelser i ens genom ömsesidigt avtal mellan arbetsgivaren och arbetstagaren till arbetstagarens nackdel.

En form av lokala avtal utgör ingåendet av ett företagsinternt kollektivavtal. Om företaget inte hör till ett arbetsgivarförbund finns det situationer där fackförbund har begärt ingåendet av företagsinternt kollektivavtal. Huruvida man går inför ett sådant eller inte beror dels på företagets vilja, men delvis också på fackförbundets möjlighet att t.ex. genom hänvisning till strejkrätten starkt rekommendera lokalt avtal. Lönar det sig att ingå ett sådant kollektivavtal eller inte beror långt på hur det är formulerat och hur de exakta bestämmelserna är utformade. I praktiken har företagsinterna kollektivavtal blivit vanligare under de senaste åren, och det finns ingen orsak att inta en negativ hållning gentemot ett sådant kollektivavtal från första början.

Om det finns ett behov av ett företagsinternt kollektivavtal i ditt företag som bättre kan beakta de behov ditt företag har, eller om du annars behöver hjälp med lokala avtal lönar det sig att anlita en advokat som har en lång erfarenhet på över 10 år av kollektivavtalsförhandlingar och som också har ingått företagsinterna kollektivavtal för företag inom olika branscher och med olika fackförbund.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.