För arbetsgivaren

Ledaravtal

Företag kan vanligen ha två slags ledaravtal.

Om det finns en verkställande direktör uppgör man ett VD-avtal där man kommer överens om verkställande direktörens uppgifter, lönesättning, ansvar, rättigheter och skyldigheter och avslutande av avtalet. En väsentlig del av VD-avtal utgörs också ofta av konkurrensförbuds- och sekretessklausuler.

Verkställande direktören är enligt aktiebolagslagen företagets organ, varvid man inte tillämpar arbetsrätten på verkställande direktören över huvudtaget, om inte man särskilt hänvisat till vissa bestämmelser inom arbetsrätten. I praktiken behandlas vissa vanligare förmåner t.ex. semesterrätten, lön för semester, frånvarosituationer, rätt till ersättning vid avtalets avslutande m.m. i VD-avtalet. Eftersom det är fråga om en central person i företagsverksamheten och man ofta vill undvika offentliga tvister skall företaget vara ytterst noggrann då det ingår VD-avtal.

Företag har också andra slags ledaravtal. De kan gälla t.ex. företagets nyckelpersoner, medlemmar inom ledningsgruppen och andra anställda som hör till ledningen. För dessa avtal är också typiskt att de avviker från de arbetsavtal som sluts med övrig personal och frågeställningarna som behandlas är annorlunda. T.ex. frågan om immateriella rättigheter och konkurrensförbud och sekretess är mycket mera framme i dessa avtal.

Om ditt företag behöver ett VD-avtal eller annat ledaravtal lönar det sig att anlita en sådan advokat som har uppgjort otaliga dylika avtal och som har mångårig erfarenhet av uppgörande och tolkning av ledaravtal.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.