För arbetsgivaren

Konkurrensförbud och sekretess

På basen av ett stadgande i arbetsavtalslagen får en arbetstagare inte åt annan utföra sådant arbete eller utöva sådan verksamhet som med hänsyn till arbetets natur och arbetstagarens ställning som en konkurrerande handling uppenbart skadar arbetsgivaren. Också förberedande åtgärder är förbjudna.

Arbetstagaren får inte heller under anställningen utnyttja arbetsgivarens affärs- eller yrkeshemligheter eller röja dem för andra.

Om det är frågan om en arbetstagare i ledarroll eller s.k. högre tjänsteman är det ytterst vanligt att ingå skilt konkurrensförbuds- och sekretessavtal som är i kraft också en viss tid efter det att anställningen har upphört.

Då man uppgör dylika avtal skall man vara noggrann. Arbetsgivaren måste säkerställa om det för en viss arbetstagare är möjligt att ingå dylikt avtal, eller om det finns särskilda begränsningar i lagen angående avtalets längd.

För att arbetsgivaren skall nå syftet med avtalet skall man inta en skild klausul om avtalsvite. Detta innebär att om arbetstagaren eller högre tjänstemannen bryter mot konkurrensförbudet eller sekretessklausulen blir hen skyldig att betala åt arbetsgivaren ett avtalsvite p.g.a. avtalsbrott. Detta har en mycket effektiv avskräckande effekt eftersom arbetsgivaren vid brott mot avtalet kan kräva ett på förhand fastställt avtalsvite utan att behöva gå in i en diskussion om kausalitet enligt skadeståndslagen eller bråka om skadans storlek eller bevisfrågor i anslutning därtill.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.