För arbetsgivaren

Avtal om avslutande av anställning

Ibland märker företaget att den har fel person på fel position. En situation kan uppstå där det med tanke på företagets stämning eller verksamhet blir oundvikligt att låta någon enskild arbetstagare gå vidare mot nya utmaningar.

I dylika situationer kan arbetsgivaren alltid ingå avtal med arbetstagaren om avslutandet av arbetsavtalet, oberoende av bestämmelserna och förutsättningarna i arbetsavtalslagen.

Vid avtalandet skall man dock vara noggrann eftersom det finns exempel från rättspraxis där ett avtal har ansetts ogiltigt t.ex. därför att avtalet anses ha ingåtts genom tvång eller eftersom avtalet av en eller annan orsak inte anses ha giltigt kunna ingås, vilket lett till at arbetstagaren senare har kunnat stämma företaget och få ut mer ersättning än vad som redan har betalts på basen av avtal. Arbetsgivare brukar anse ett sådant förfarande mycket ohemult.

Om ni alltså har en situation där en avtalslösning vore möjlig lönar det sig att kontakta en advokat som har gjort tiotals avslutningsavtal och som har praktisk erfarenhet av förhandlingsverksamhet på företagsnivå för undvikandet av tvister senare.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.