För arbetsgivaren

Arbetstagarens lön och naturaförmåner

Möjligheterna att avtala om arbetstagarens lön och naturaförmåner är begränsade. Många arbetsgivare är tvungna att som minimilön tillämpa lönerna i ett kollektivavtal, och i de flesta fallen bör arbetsgivaren följa bestämmelserna om naturaförmåner enligt skattestyrelsens ikraftvarande beslut.

Arbetsgivaren får ändå t.ex. besluta om resultat- eller provisionslönesystem som lämpar sig för företaget. Det är inte skäl att inta bindande bestämmelser om sådana i arbetsavtalet.

Vad gäller lönerna är det värt att notera at många kollektivavtal innehåller bestämmelser som förpliktar arbetsgivaren att ge ut löneinformation till förtroendemannen, och lite större företag har samma skyldighet på basen av personal- eller jämställdhetsplanering.

Då anställningen avslutas får arbetsgivaren ta bort naturaförmånerna, och ersätta dem med pengar. Detta är ett ytterst vanligt tillvägagångssätt t.ex. då anställningen upphör genom avtal eller om arbetsgivaren befriar arbetstagaren eller den högre tjänstemannen från sin arbetsskyldighet under uppsägningstiden.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Vi hör till Finlands Advokatförbund och vi är skyldiga att noggrant följa god advokatsed. Vi sköter alla de uppgifter som kunden anförtrott oss noggrant, ärligt, utan onödiga dröjsmål och utan att förorsaka onödiga kostnader.