Hinta ja maksuehdot

Asianajotoimisto Max Lindholm Oy:n hinnoittelu perustuu toimeksiantosopimukseen ja Suomen asianajajaliiton palkkio-ohjesääntöön.

Alkuneuvottelu puhelimitse on maksuton (max. 15 min).

Selvitämme myös kattaako mahdollinen oikeusturvavakuutuksenne oikeudenkäyntikuluja tai onko teillä mahdollisuus saada valtion myöntämää kokonaan tai osittain maksutonta oikeusapua.

Palkkioperusteet

Max. 15 minuutin alkupalaveri tilanteen kartoittamiseksi puhelimitse on maksuton. (p. +358 40 518 5158)

Tuntiveloituksemme yksityishenkilöille on alkaen 220 € + alv. 24 %, yhteensä 278,80 €.

Tuntiveloituksemme yrityksille on alkaen 310 € + alv 24 %, yhteensä 384,40 €. Jos asia vaatii nopeaa reagointia tai erityisosaamista (esim. vaativampaa työoikeudellista osaamista), tai on muuten erityisen laaja-alaista osaamista edellyttävää, tuntiveloituksemme on 330 euroa + alv 24 %, yhteensä 409,20 euroa/tunti.

Minimiveloitus toimenpiteestä 15 minuuttia.

Avustaminen valmisteluistunnossa tai pääkäsittelyssä min. 3 h veloitus.

Koko päivän kestävä avustaminen valmistelussa tai pääkäsittelyssä min. 8 h veloitus.

Toimeksiannon lopullinen hinta määräytyy asian laadun sekä asiaan käytetyn ajan perusteella.

Asiakirjat

Perunkirjoitus on Suomessa toimitettava kolmen kuukauden kuluessa henkilön kuolemasta jokaisen luonnollisen henkilön jälkeen. Perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen mahdollinen perintö voidaan jakaa erillisellä perinnönjakokirjalla. Perukirja on yksinkertaistettuna listaus vainajan oikeudenomistajista, sekä varoista ja veloista verottajaa varten. Pesän ilmoitusvelvollisuus on yleensä vainajan lähimmällä omaisella. Perukirja on toimitettava vainajan kotipaikkakunnan verotoimistoon kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Toimistomme laatii perukirjat ja perinnönjakokirjat ripeästi ja kohtuuhinnoin.
Perukirja alkaen yhteensä 400 € (sis. alv. 24 %)
Lopullinen hinta määräytyy toimenpiteiden kokonaismäärän sekä asian laajuuden mukaan.

Perinnönjakokirja alkaen yhteensä 400 € (sis. alv. 24 %)
Perinnönjakotoimet eivät sisälly hintaan (toimet pankissa, mahdollisten omaisuuksien myynti jne). Mikäli haluatte meidän hoitavan perinnönjaon alusta loppuun, on hinta neuvoteltava erikseen. Lopullinen hinta määräytyy toimenpiteiden kokonaismäärän sekä asian laajuuden mukaan.

Perunkirjoitus sekä perinnönjakosopimuksen laatiminen yhteensä alk. yhteensä 700 € (sis. alv 24 %)
Lopullinen hinta määräytyy toimenpiteiden kokonaismäärän sekä asian laajuuden mukaan.

Testamentti alkaen yhteensä 150 € (sis. alv 24 %)
Lopullinen hinta määräytyy toimenpiteiden kokonaismäärän sekä asian laajuuden mukaan.

Avioehtosopimus alkaen yhteensä 250 € (sis. alv. 24 % sekä maistraatin rekisteröimismaksu 55 €)
Avioehtosopimuksen laatiminen sisältää seuraavat toimenpiteet: laatiminen, rekisteröinti, rekisteröimismaksun suorittaminen maistraatille. Lopullinen hinta määräytyy toimenpiteiden kokonaismäärän sekä asian laajuuden mukaan.

Edunvalvontavaltuutus alkaen yhteensä 200 € (sis. alv 24 %)
Lopullinen hinta määräytyy toimenpiteiden kokonaismäärän sekä asian laajuuden mukaan.

Asunto-osakkeen taikka kiinteistön kauppakirjat alkaen yhteensä 350 € (sis. alv. 24 %)
Lopullinen hinta määräytyy toimenpiteiden kokonaismäärän sekä asian laajuuden mukaan.

Avioero-ositukset sopimusosituksena alkaen yhteensä 350 € (sis. alv. 24 %)
Lopullinen hinta määräytyy toimenpiteiden kokonaismäärän sekä asian laajuuden mukaan.

Muut ehdot

Lisäksi veloitetaan toimeksiannon hoitamisesta aiheutuneet kulut toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Kopioinnista aiheutuvat kustannukset veloitetaan hintaan 0,45 euroa / sivu + alv 24 %.

Mahdollisten matkojen osalta veloitetaan matka-ajasta 50 % tuntiveloituksesta ja lisäksi verohallituksen päätöksen mukaiset verottomat matkakustannusten korvaukset. Vähäistä pidemmät matkat tehdään business-luokassa.

Kertyneet palkkiot ja kulut laskutetaan pääsääntöisesti kuukausittain tai asianajajatoimeksiannon päättyessä. Oikeudenkäyntien osalta kertyneet palkkiot ja kulut laskutetaan kuitenkin oikeusasteittain päätöksen antamisen jälkeen. Muusta välilaskutuksesta sovitaan erikseen.

Maksuehto on 14 päivää laskun lähettämisestä. Viivästyneelle maksulle peritään laillinen viivästyskorko.

Asianajopalkkioita koskee Suomen Asianajajaliiton palkkio-ohjesääntö.

Toimeksisaaja voi lähettää toimeksiantoon liittyviä sähköposteja toimeksiantajan erikseen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Asiakirjoja ja tiedoksiantoja voidaan lähettää myös telefaxina toimeksiantajan antamaan numeroon.

Toimeksisaajan asianajajat on merkitty Suomen Asianajajaliiton ylläpitämään asianajajaluetteloon.

Toimivaltainen viranomainen:
Suomen Asianajajaliitto
PL 194 (Simonkatu 12 B)
00101 Helsinki

Puh. (09) 6866 120
Faksi (09) 6866 1299
info@asianajajaliitto.fi

Kuluttaja-asiakkaalla on kuluttajansuojalain mukainen peruuttamisoikeus 14 vuorokauden sisällä jos hän on tehnyt asianajotoimeksiannon tällä sivustolla olevan aineiston tai yhteystietojen kautta.

Asianajotoimisto Max Lindholm

Kuulumme Asianajajaliittoon ja meitä velvoittaa rehellinen ja tunnollinen asianajajatapa.
Hoidamme kaikki tehtävät huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.